سه شنبه 16 مرداد 1397  04:22 ب.ظ


ماده 122- انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهار نامه یا اعطای اجازه بهره برداری از آن باید به درخواست کتبی هر ذینفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزنیه ها خواهد بود .
تبصره – انتقال جزیی حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهار نامه مستلزم تسلیم اظهار نامه جداگانه توسط منتقل الیه است
ماده 123-بعد از انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین نامه هر گونه اصلاحی که به وسیله متقاضی در خود علامت و یا در کالاها یا خدمات مربوط به آن صورت گیرد مستلزم تسلیم اظهارنامه جدید است . چنین اظهار نامه ای به ترتیب مقرر در قانون و این آیین نامه بررسی می گردد و هر گاه اصلاحات تقاضا شده مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد موضوع آگهی می شود .
ماده 124- هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت علامت اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین نامه اعتراض خود را به دو نسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بندها الف و ب ماده 30 و ماده 32 قانون به مرجع ثبت تسلیم نماید
پس از ثبت اعتراض نامه نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد . اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی ورسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد . چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی تکمیل مدارک منظرم اعتراض نامه ضرورت داشته باشد مرجع ثبت با تعیین موارد کتبا از متقاضی می خواهد که ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید در غیر این صورت اعتراض نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد .
تبصره مهلت رفع نقص برا یاشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .
ماده 125- هر گاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهار نامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است ، در صورتی که علامت قبلا به نام او ثبت نشده باشد باید همزمان با اعتراض برا ی علامت خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهار نامه و علامت بر حسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید . مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده 124 این آیین نامه ظرف 10 روز از وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه  را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید . متقاضی مکلف است که از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف بیست روز نسبت به اعتراض وارد به مرجع تسلیم نماید . عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود . هر گاه متقاضی کتبا به اعتراض تمکیل نماید درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتبا به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده است بر طبق اظهارنامه ای که هم زمان اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند .در صورت عدم تمکین متقاضی ، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید . همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر داشتن برخی حقوق غیر از حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهار نامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است؛ مگر این که طرح صنعتی  قانونا قابل ثبت نباشد . دراین فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهدبود . تصمیم کمیسیون طبق ماده 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرردر ماده 59 قانون است .
تبصره 1- در صورتی  که اظهار نامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت قابل استرداد نخواهد بود .
تبصره 2- در صورت رد اعتراض در کمیسیون هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود .
تبصره 3- در صورتی که معترض مقیم ایران نباشد ، مهلت های مذکوز در این ماده به دو برابر افزایش می یابد .


 • آخرین ویرایش:سه شنبه 16 مرداد 1397
نظرات()   
   
سه شنبه 16 مرداد 1397  04:22 ب.ظ

یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که خیلی از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، " دعاوی مربوط به چک و چک های برگشتی " است. در صورتی که چک بنا به دلایلی با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده ی چک برای مطالبه وجه آن و رسیدن به حقوق خود، می تواند از طرق ذیل اقدام کند :

    اقدام از طریق دایره ی اجرای ثبت

با توجه به این که چک " در حکم اسناد لازم الاجرا " است؛ لذا ، دارنده ی چک می تواند از طریق دایره ی اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه علیه صادرکننده ی چک نماید. ( ماده ی 2 قانون صدور چک )
البته، اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، نیازمند وجود و تحقق شرایطی است. از جمله این شرایط ، می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1- فقط علیه صادرکننده ی چک امکان پذیر است.
2- باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، گواهی شده باشد.
3- صادرکننده ی چک اموالی داشته باشد، و دارنده ی چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرفی کند.
4- به علاوه، نیازمند پرداخت نیم عشر اجرایی از سوی دارنده ی چک است.
5- ضمن این که، لاشه ی چک هم در این مرحله، از دارنده ی چک دریافت می شود.

    اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری

با توجه به قانون صدور چک با اصلاحات سال 1382، دارنده ی چک می تواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیت صادرکننده ی چک ، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. البته ، طرح شکایت کیفری منوط به این است که دارنده چک مواعد شش ماهه را رعایت کرده باشد. یعنی :
اولاَ : ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد.
ثانیاَ : بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. ( ماده 11 قانون صدور چک )
بدیهی است که، شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده ی چک امکان پذیر است و بنابراین علیه سایر اشخاص یعنی ضامن و ظهرنویس نمی توان اقدام به شکایت کیفری کرد.
از طرفی، براساس اصلاحات قانون صدور چک در سال 1382، چک های وعده دار ، بدون تاریخ ، سفید امضا، مشروط و بابت تضمین انجام معامله، فاقد جنبه های کیفری اعلام شده است.
بنابراین، در صورتی که هر کدام از این موارد، اثبات شود در آن صورت، طرح شکایت کیفری  به نتیجه نخواهد رسید . چرا که ، در این موارد صادرکننده ی چک قابل تعقیب کیفری نیست. ( ماده 13 قانون صدور چک ) . در نتیجه، اقدام به صدور چک از سوی صادرکننده و برگشت آن توسط دارنده، در صورتی دارای اوصاف کیفری می باشد که فرضاَ به تاریخ روز بوده، و بدون وعده صادر شده باشد، و از طرفی، سایر شرایط نیز رعایت گردیده باشد.

    اقامه دعوای تجاری از طریق تقدیم دادخواست

با توجه به این که ، چک همانند سفته و برات از جمله " اسناد تجاری " مندرج در قانون تجارت محسوب می شود، بنابراین، دارنده ی چک می تواند علیه همه مسئولین اعم از صادرکننده و ظهرنویسان، تحت شرایطی با تقدیم دادخواست مربوط، اقامه دعوای تجاری کند.
اقامه دعوای تجاری، دارای مزایایی است که این مزایا از قرار ذیل می باشد :
اولاَ- اقامه دعئا علیه همه مسئولین ، از جمله ظهرنویسان امکان پذیر است.
ثانیاَ- صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی صورت می گیرد.
گفتنی است که، اقامه دعوای تجاری از سوی دارنده چک ، دارای شرایطی است.
از جمله این شرایط، می توان به دو مورد ذیل اشاره کرد :
1- گواهی عدم پرداخت ؛ ( که این گواهی، جایگزین واخواست در سفته و برات می باشد ) ، باید در ظرف پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک ( برحسب مورد ) ، اخذ شده باشد. ( مواد 315 و 317 قانون تجارت ).
2- در ظرف یک سال یا دو سال ( برحسب مورد ) ، از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت، اقدام به تقدیم دادخواست شود. ( مواد 286 و 287 قانون تجارت )
3- اقامه ی دعوای مدنی از طریق تقدیم دادخواست :
دارنده ی چک ، در هر حال، حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک را دارد که این امر، با تقدیم دادخواست به دادگاه های عمومی حقوقی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد و عموماَ دارندگان چک از این روش، به عنوان آخرین مرحله استفاده می کنند. 


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 16 مرداد 1397  04:19 ب.ظ

علامت ، به معنای نشان است و نشان عبارت است از آنچه که سبب شناختن کسی یا چیزی شود. با علامت تجاری، کالا یا محصول، نشان گذاری می شود تا بدین وسیله اسباب شناسایی آن فراهم شده و تمییز و تشخیص آن از کالاها یا محصولات مشابه، ممکن و به آسانی میسر شود.
حق استعمال علامت تجاری منوط به ثبت آن علامت است . به این معنی که اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این جهت کلیه تجار  و موسسات تجاری برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب، علائم خود را به ثبت می رسانند.
ثبت علامت تجاری مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه عبارت است از برگ های چاپی که از طرف اداره کل مالکیت صنعتی، در اختیار متقاضیان گذاشته می شود و به وسیله آن ها تکمیل می گردد.

اظهارنامه یا تقاضانامه ثبت علامت تجاری ، باید به زبان فارسی در سه نسخه تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء متقاضی بوده و حاوی نکات ذیل باشد :
1- اسم، شماره ملی، نشانی، کد پستی و تابعیت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت،اقامتگاه، محل و شماره ثبت،تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر آن الزامی است.
2- اسم، شماره ملی، نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی،در صورت وجود.
3- اسم، نشانی و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند،در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.
4- الصاق نمونه ای از علامت در کادر مربوط
5- توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص در صورتی که علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد.
6- ذکر کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها به کار می رود،با تعیین طبقه یا طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی بین المللی
7- ذکر حق تقدم درصورت درخواست
8- رشته فعالیت مالک علامت
9- ذکر علامت جمعی در صورتی که ثبت آن مورد درخواست باشد.
10- در صورتی که علامت مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد،درج آوانویسی و ترجمه آن
11- ذکر رنگ،در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی خاص علامت باشد.
12- ذکر سه بعدی بودن علامت در صورت ثبت آن
13- تعیین ضمائم

تاریخ اظهارنامه همان تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام است، مشروط بر اینکه در زمان تسلیم حاوی اطلاعات ذیل باشد :
1- اسم متقاضی
2- نشانی که ابلاغ ها باید در آن جا صورت گیرد.
3- نمونه ای از علامت
4- کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت می شود.
5- پرداخت حق ثبت اظهارنامه.

    چند نکته :

1- برای ثبت هر علامت باید از اظهارنامه جداگانه استفاده شود.
2- استفاده از یک اظهارنامه برای ثبت یک علامت جهت کالاها و خدمات مندرج در یک یا چند طبقه بلامانع است.
3- شخصی که تقاضای ثبت چندین علامت را به طور همزمان می نماید می بایست برای هر یک از آن ها ،اظهارنامه جداگانه ای تسلیم کند. در این صورت، اگر تقاضاها توسط نماینده قانونی به عمل آمده باشد،مدرک اصلی نمایندگی به یکی از اظهارنامه ها و یک رونوشت مصدق آن به هر یک از اظهارنامه های دیگر باید ضمیمه شود.


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

شرکت ممکن است برای توسعه امور تجاری به دو طریق استقراض نماید : یکی به نحو عادی، مثلاَ از اشخاص یا بانک ها وجهی به مدت معین وام گرفته و در قبال آن ممکن است از اموال خود را وثیقه هم بگذارد.

هم چنان که شرکت می تواند معامله نماید وام دادن و وام گرفتن هم برای شرکت ها و کلیه اشخاص حقوقی مانعی ندارد و در صورت عدم تادیه، طلبکار می تواند به محاکم یا مراجع دیگر رجوع نموده، طلب خود را مطالبه نماید و اجراییه صادر کند.البته وصول آن فقط از طربق توقیف اموال و وجوه شرکت به عمل خواهد آمد. زیرا معلوم است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است و نمی توان آن را زندانی و به این طریق اجبار به تادیه بدهی خود نمود.
دیگر این که شرکت ها می توانند به انتشار اوراق و سهام قرضه مبادرت نمایند.
مواد اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار اوراق قرضه را فقط برای شرکت های سهامی عام تجویز نموده و در ماده 51 مقرر داشته ” شرکت سهامی عام برای شرکت های سهامی عام تجویز نموده و در ماده 51 مقرر داشته ” شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندرج در قانون، اوراق قرضه منتشر کند”.
در قانون مزبور اوراق قرضه به این طریق تعریف شده است : ” ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است که با بهره معینی که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود. ”
اجازه انتشار اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد والا باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.
تمام شرایط قراردادهای مربوط به اوراق قرضه و هم چنین تصمیماتی که ممکن است برای بازپرداخت اوراق قرضه تعیین شده باشد باید قبلاَ به تصویب مجمع عمومی برسد.
اگر به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به هیات مدیره اجازه داده شود که یک بار یا چند بار اوراق قرضه منتشر کند مدت اجازه از دو سال منجاوز نخواهد بود.
در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه ( در صورت تجزیه ) باید متساوی باشد.
اوراق قرضه به دو صورت است :
1- اوراق قرضه عادی
2- اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم

    طریقه انتشار اوراق قرضه

انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر این که سه امر تحقق یافته باشد :
1. کلیه قیمت سهام پرداخت شده باشد.
2. دو سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
3. دو ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
تصمیم انتشار اوراق قرضه باید به ضمیمه طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. در اعلامیه مزبور تمام مواد مهمه شرکت که برای خریداران اوراق قرضه اطلاع آن لازم است ، قید می شود. مانند نام ، سرمایه ، میزان سود آن ، تصمیماتی که احتمالاَ برای اوراق مزبور در نظر گرفته شده شده، خلاصه وضع مالی شرکت و غیره.
این اعلامیه از طرف مرجع ثبت شرکت ها برای اطلاع عموم در روزنامه های کثیرالانتشار درج می شود.
اوراق قرضه نیز باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و شامل نکات ذیل باشد :
1- نام شرکت
2- شماره و تاریخ ثبت
3- مرکز اصلی شرکت
4- مبلغ سرمایه پرداخت شده
5- مدت شرکت
6- مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
7- مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
7- تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و شرایط بازخرید آن
8- تضمینی که احتمالاَ برای قرضه درنظر گرفته شده
9- در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام ، شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود.
” شورای پول و اعتبار ، شرایط بانک ها و موسسات مالی را که می توانند افزایش سرمایه شرکت ها را پذیره نویسی کنند تعیین خواهد نمود.”
هر گاه شرکت ، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم منتشر کند، تا رسیدن موعدی که برای تبدیل در نظر گرفته شده شرکت حق ندارد سرمایه خود را مسنهلک کند، یا اقدام به تقسیم اندوخته نماید، یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی دهد، یا هر نوع وجهی تحت عنوان پاداش به صاحبان سهام بدهد. خلاصه هر اقدامی که موجب زیان احتمالی دارندگان اوراق قرضه شود، به نماید مگر این که حقوق دارندگان اوراق که متعاقباَ اوراق خود را با سهام نعویض می کنند حفظ شود.


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تبدیل شرکت یعنی این که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند. مثل اینکه شرکت تضامنی با حفظ شخصیت حقوقی خود به شرکت سهامی خاص یا عام تیدیل شود.
در واقع، در تبدیل شرکت شکل شرکت تغییر می کند و همان دارایی در شکل شرکت جدید بروز پیدا می کند. مزیت تبدیل شرکت، به معنای انحلال و تشکیل شرکت دیگری است که از تشریفات ثبت و پرداخت حق الثبت شرکت جدید جلوگیری می کند.

    انواع تبدیل شرکت های تجاری

الف) تبدیل اجباری :
در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، تبدیل اجباری در خصوص شرکت های سهامی در ماده ۲۸۴ و به بعد مقرر شده است. مواد فوق ناظر به شرکت های سهامی موجود در زمان تصویب لایحه قانونی ۱۳۴۷ بوده است که بر اساس قانون تجارت ( یعنی مواد ۲۱ تا ۹۴) تشکیل شده بودند ولی با تصویب لایحه قانونی مزبور و تغییر برخی احکام مربوط به شرکت سهامی و تبدیل آن ها به دو نوع سهامی عام و سهامی خاص، به موجب ماده ۲۸۴ همان لایحه قانونی، مکلف شده اند که ظرف مدت ۴ سال از تاریخ اجرای لایحه قانونی به صورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام در آمده و وضع خود را با مقررات لایحه قانونی تطبیق دهند یا به نوع دیگری از انواع شرکت های تجارتی مذکور در قانون تجارت ۱۳۱۱ تبدیل شوند در غیر این صورت منحل شده محسوب می شدند. با توجه به انقضای مهلت ۴ ساله، تبدیل مبتنی بر ماده ۲۸۴ و به بعد امروزه منتفی است اگر چه از احکام آن می توان در تبدیل شرکت های سهامی استفاده کرد.
ب) تبدیل نیمه اجباری :
تبدیل نیمه اجباری، تبدیل مقرر در ماده ۵ ل.ا.ق.ت می باشد که به موجب آن، هرگاه سرمایه شرکت های سهامی خاص یا عام بعد از تاسیس از حداقل مقرر قانونی (پنج میلیون ریال و یک میلیون ریال) کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام نموده یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت تبدیل و تغییر شکل یابد. ضمانت اجرای تخلف از تکلیف فوق این است که در غیر این صورت هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
ج) تبدیل اختیاری :
در تبدیل اختیاری شرکت و مراجع ذی صلاح آن به طور اختیاری تصمیم می گیرند نوع شرکت را تغییر دهند بدون آن که از جانب قانونگذار تکلیفی در این خصوص داشته باشند که بدون تردید مدیر یا مدیران شرکت برای پیشنهاد آن به مراجع تصمیم گیرنده باید دلایل توجیهی قابل قبولی ارائه نمایند که در نهایت پس از بحث و بررسی و امکان حصول شرایط، راه برای تبدیل فراهم می گردد.

    نحوه ی تصمیم گیری راجع به تبدیل انواع شرکت ها

برای تبدیل شرکت، تصمیم گیری به تنهایی انجام نمی شود بلکه باید با ملاحظه شرایط ایجاد هر یک از انواع شرکت ها، شرایط شرکت موجود با شرایط شرکت مورد نظر، مطابقت داده شود. برای تبدیل شرکت ممکن است به شرایطی از جمله افزودن تعداد شرکا، افزایش سرمایه و همچنین اصلاحاتی در اساسنامه شرکت و ... نیاز باشد.
به طورکلی، جهت تصمیم گیری راجع به تبدیل شرکت، تحقق شرایط ذیل الزامی است :
1. تبدیل شرکت سهامی به تضامنی و نسبی : رضایت همه شرکا لازم است زیرا مسئولیت شرکا در این صورت نامحدود می شود.
2. تبدیل شرکت سهامی به شرکت بامسئولیت محدود : در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد و نیازی به اتفاق آرا نیست زیرا نوع مسئولیت شرکا تفاوت ندارد.
3. تبدیل شرکت سهامی به شرکت های مختلط : تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و رضایت کلیه شرکایی که از این پس شریک ضامن خواهند بود.
4. تبدیل شرکت سهامی خاص به عام یا بالعکس.
به موجب ماده 278 شرایط ذیل الزامی است :
الف) تصویب مجمع عمومی فوق العاده
ب) سرمایه تا حداقل لازم برای تبدیل به شرکت سهامی عام باشد یعنی حداقل 5 میلیون ریال.
ج) دو سال از تاریخ تاسیس و ثبت گذشته و دو ترازنامه به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
د) اصلاح اساسنامه مطابق با مقررات شرکت سهامی عام .
نکته : تبدیل شرکت نمی تواند به حقوق اشخاص ثالث که قبل از تبدیل ایجاد شده است، خساراتی وارد کند. به عنوان مثال ، بستانکاران یک شرکت تضامنی که به شرکت بامسئولیت محدود تبدیل شده است، می توانند تبدیل شرکت را نادیده گرفته و همچنان برای طلب خود باز هم به شرکت مراجعه نمایند.


 • آخرین ویرایش:شنبه 23 تیر 1397
نظرات()   
   

بسیاری از مشاغلی که در گذشته در مقیاس کوچک و به صورت سنتی اداره می شد، امروزه با پیشرفت جوامع و رشد و تکنولوژی با شرایط جدید و به صورت مدرن اداره می شود، یکی از این مشاغل که دارای عمر دیرینه ایی در جوامع بشری می باشد خیاطی است که  امروزه با شکل جدید دارای ظاهر علمی و مدرن در جامع می باشد به طوری که یکی از رشته های پر مخاطب است که در دانشگاه ها ارائه می گردد. بنابراین بر این شرایط هر روزه افراد زیادی مایل به شروع فعالیت در این رشته می باشند.
در این مقاله به ثبت تعاونی با موضوع خیاطی خواهیم پرداخت و شرایط آن را بررسی خواهیم نمود . در ابتدای مطلب لازم است تا به ارائه تعریفی از تعاونی بپردازیم و شرایط آن را بررسی نماییم .
تعاونی چیست ؟
تعاون در لغت به معنای همکاری است، هنگامی كه فردی قصد به انجام کاری دارد و یا طرحی در ذهن خود دارد ، بهترین راه دستیابی به این اهداف همکاری و کار گروهی می باشد. این شكل از انجام كار به صورت جمعی و سازمان یافته را تعاونی می گویند .
در واقع تعاونی با ایجاد ارتباط مستقیم بین تولید و مصرف ، واسطه های غیر ضروری را كنار زده و اشتغال كاذب را از  اقتصادی جامعه حذف مینماید که پیامد منطقی این روند چیزی جز كارآفرینی و اشتغال سالم نخواهد بود  . فعالیت های شرکت های تعاونی معمولا مربوط به تولید و توزیع می باشد ،که  البته تنها به فعالیتهای اقتصادی محدود نمی شود، بلكه در مورد خدمات فرهنگی و اجتماعی نیز  انجام می گیرد در واقع یکی از اهداف تاسیس تعاونی ها  دستیابی مردم به خدمات فرهنگی ، آموزشی ، هنری با هزینه كمتر و با كیفیتی بهتر است.
پس از ارائه تعاریفی از تعاونی به بررسی حرفه و هنر خیاطی می پردازیم:
معرفی شغل خیاطی :  خیاطی هنر و حرفه دوخت انواع لباس و هر انچه قابل دوخت  است می باشد . خیاط فردی است که بنا بر درخواست مشتریان به دوخت انواع لباس وامثالهم می پردازد. برخی از خیاط ها به صورت فردی و برخی در کارگاه های خیاطی یا شرکت های تولید لباس، همراه گروهی از دیگر خیاط ها کار می کنند افرادی که مایل به اقدام به ثبت شرکت تعاونی با موضوع فعالیت خیاطی می باشند در مرحله اول باید نسبت به اخذ جواز کسب از اتحادیه مربوطه و یا مجوز از اموزش و پرورش فنی حرفه ای اقدام نمایند و پس از اقداما ت لازم جهت اخذ جواز می توان به ثبت تعاونی اقدام نمود.
 مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی  
  1-اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی در 4 نسخه
شرکت های تعاونی باید دارای اساسنامه باشند.اساسنامه انواع شرکت های تعاونی به صورت “نمونه اساسنامه”به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد
2-دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
3-صورتجلسه اولین مجمع عادل دال بر تصوویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس و بازرسان
4-رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون در 3 نسخه
5-لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسا ن
6-لیست اسامی و امضا ء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
7-صورتجلسه اولین هیا ت مدیره د ال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز
8-لیست ومشخصا ت اعضای هیت مدیره بازرسان و مدیر عامل
9- صدور مجوز ثبت تعاونی توسط ادارات تعاون شهر ستان ذیربط  
در شرکت های تعاونی ، حداقل شرکا 7 نفر و حداقل هیات مد یره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر است
میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، در صورت سها می بود ن به میزان مبلغ اسمی هر سها مدار و در غیر سها می ، با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است .


 • آخرین ویرایش:شنبه 23 تیر 1397
نظرات()   
   
شنبه 23 تیر 1397  04:30 ب.ظ


هرگاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد، تفاهم نمایند فرایند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است. به عبارت دیگر هرگونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول شرکت تجاری است.
برای تشکیل شرکت که معمولاَ مبتنی بر تهیه و تدوین شرکتنامه است شرایط و ضوابطی چند باید مورد توجه قرار گیرد که متقاضیان تشکیل شرکت می بایست آن ها را مورد مداقه قرار دهند.
مهم ترین شرایط مزبور عبارتند از :

     وجود شرکاء خوب

از آنجا که یک شخص نمی تواند به تنهایی شرکت تشکیل دهد بنابراین تاسیس شرکت مستلزم شراکت دو یا چند شریک می باشد. لیکن قانون محدودیتی برای سقف تعداد شرکاء تعیین نکرده است.
در این رابطه، داشتن اطلاعات و شناخت کافی نسبت به افرادی که به عنوان شریک انتخاب می شوند، یکی از مهم ترین شرایط تشکیل شرکت کارآمد به شمار می آید چرا که عدم توجه به این موضوع می تواند منجر به بروز مشکلات عدیده ای در آینده شود. برای مثال می توان به سوء استفاده برخی افراد سودجو، زیر سوال رفتن اعتبار کل شرکت ، عدم امکان خروج فرد سودجو از شرکت به سهولت، امکان به وجود آمدن ورشکستگی و ... اشاره کرد.

    انتخاب موضوع مناسب

یکی از مهم ترین مباحث در تشکیل شرکت، تعیین موضوع شرکت است. موضوعات فعالیت شرکت به سه دسته اصلی تقسیم می شوند :
1- موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دارند.
2- موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز ندازند.
3- موضوعاتی که قابل ثبت نبوده و مجاز به فعالیت نمی باشند. ( موضوع و هدف ای قرارداد باید مشروع و قانونی باشد. بنابراین از نظر قانون نمی توان برای یک امر غیرقانونی یا نامشروع قرارداد وضع نمود) .
چند نکته :
-  برای یک شرکت می توان موضوعات متفاوتی را در اساسنامه قید نمود که در این صورت شرکت را دو منظوره و یا چند منظوره می نامند . به عنوان مثال یک شرکت عمرانی می تواند در موضوع فعالیت خود ، ( بند 2 اساسنامه ) از موضوعات خدماتی، تاسیساتی، بازرگانی و یا هر موضوع دیگر به شرط رعایت قوانین و ضوابط اداره ثبت شرکت ها استفاده نماید. شایان ذکر است،  به علت چند کاره بودن این قبیل شرکت ها، ثبت آن نیز متفاوت تر از ثبت شرکت به شکل عادی انجام می شود.
- استفاده نکردن از عین کلماتی که به اصطلاح مجوزی هستند به عنوان یکی از راهکارهای ثبت شرکت بدون مجوز می باشد. به طور مثال برای ثبت شرکت با موضوع فعالیت آموزش با نام های درخواستی دانش بنیان ، پژوهشکده ، پژوهشگاه ، دانشگاه ، تحقیقات علمی پژوهشی، موسسه ی تحقیقاتی، آموزشگاه های عالی آزاد ، اعزام دانشجو و دانشگاهی نیاز به ارائه مجوز از وزارت علوم تحقیقات می باشد اما استفاده از کلمه انتقال دانش فنی نیازی به ارائه مجوز نخواهد داشت.
- لازم به توضیح است که تنها موضوع فعالیت نیست که نیاز به اخذ مجوز دارد ، بعضی اسامی نیز برای به ثبت رسیدن نیازمند اخذ مجوز مربوطه است . به عنوان مثال استفاده از کلماتی نظیر سرمایه گذاری منوط به اخذ مجوز می باشد.

    اهمیت دادن به سرمایه ثبتی شرکت

اهمیت به سرمایه ثبتی شرکت از جمله مواردی است که گاهی سهامداران و مدیران نسبت به آن بی توجه هستند. به عبارت دیگر بسیاری از شرکت ها با حداقل سرمایه یعنی سرمایه ثبتی 100 هزار تومان ثبت می شوند که اگر چه این سرمایه سالهاست در قانون تجارت مصطلح شده، اما با تورم و کاهش ارزش ریالی، 100 هزار تومان به هیچ عنوان نمی تواند به عنوان اندوخته یا توان مالی شرکت قلمداد شود. از طرفی دیگر، سرمایه ثبتی شرکت علاوه بر اینکه یک پارامتر تاثیرگذار در اعتبار شرکت است، یکی از معیارهای رتبه بندی شرکت ها می باشد.
شرکا بعد از اینکه تصمیم به ثبت شرکت گرفتند می توانند مدارک ثبت شرکت را جمع آوری کرده و نسبت به ثبت آن اقدام نمایند. بعد از اعطای مدارک و ثبت شرکت، بر اساس نوع شرکت ، مدارکی برای افراد ارسال می شود که نشان دهنده ی تایید و ثبت شرکت می باشد. 


 • آخرین ویرایش:شنبه 23 تیر 1397
نظرات()   
   
شنبه 23 تیر 1397  04:29 ب.ظ


اگر صاحب کسب و کاری هستید ولی هنوز شرکت ندارید، بر خلاف باور عمومی از ثبت شرکت هراس و نگرانی نداشته باشید ، برعکس داشتن یک شرکت می تواند خیلی به شما کمک کند .

شما با داشتن شرکت:

    شخصیت حقوقی خواهید داشت، و میتوانید در مناقصات و مزایدات پروژه هایی با مبالغ بسیار بالاتر شرکت کنید.
    میتوانید از بانکها خیلی بیشتر وام بگیرید. مطابق اعلام بانک مرکزی در سال ۹۵، حدود ۸۰ درصد تسهیلات بانکی به شرکتها داده شده است!
    مالیات شما از طریق اداره مالیات بر درآمد شرکتها، بسیار کمتر و حساب شده تر از اداره مالیات بر درآمد مشاغل و اصناف خواهد بود!
    در صورت ورشکستگی احتمالی، از آنجا که شرکت شخصیت مستقلی از صاحبان آن دارد صرفا اموال به نام شرکت توقیف می شود. و بر خلاف حالت کسب و کار شخصی، هیچ کس نمی توانند اموال شخصی شما را توقیف و یا شما را خدای نکرده بازداشت کند!
    نقل و انتقال سهام و یا خروج شریک از شرکت، فقط با ثبت صورتجلسه تغییرات و طبق ضوابط خاصی و معمولا با موافقت سایر شرکا صورت می پذیرد. بر خلاف کسب و کار شخصی و سنتی، که شریک تجاری شما هر وقت که اراده نماید بدون موافقت شما میتواند شراکت خود را بر هم زده یا سهم خود را به هر کس بخواهد انتقال دهد!
    اگر در مناطق آزاد اقتصادی مانند قشم و کیش و آبادان و ارس و سلفچگان و … شرکت ثبت کنید معافیت مالیاتی ۱۰ ساله خواهید داشت !
    اگر شرکت دانش بنیان داشته باشید و موفق به ارائه محصولی دانش بنیان در حوزه فناوریهای نو بشوید از مالیات معاف بوده و از انواع تسهیلات و حمایت های دولت برخوردار خواهید شد!
    در حالت کسب و کار شخصی بدون داشتن شرکت شما تاجر و از نظر مالی توانمند محسوب شده و از بسیاری مزایای قانونی مانند اعسار (عدم پرداخت هزینه های دادرسی و یا پرداخت مهریه و بدهی های دیگر به صورت قسط بندی شده) محروم خواهید شد. حال آن که اعضا و سهامداران شرکت می توانند از این شرایط استفاده کنند زیرا از نظر قانونی به تنهایی تاجر محسوب نمی شوند.


 • آخرین ویرایش:شنبه 23 تیر 1397
نظرات()   
   
شنبه 23 تیر 1397  04:28 ب.ظ


ماده 6 قانون تجارت می گوید ” هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد، که منظور از کسبه جزء مندرج در ماده مزبور و آیین نامه مصوب سال 1311 و 1315 که مربوط به کسبه جزء می باشد اشخاص ذیل می باشند .
1- کسانی که فروش سالیانه آن ها از (000/120 ریال ) تجاوز نکند.
2- شوفر، گاریچی و مکاری ( کرایه دهنده چهارپایان مانند اسب و شتر و غیره )
3- سایر متصدیان حمل و تقل به شرطی که عایدی غیرخالص سالیانه آن ها از (000/120 ریال) تجاوز نکند و در طبقه مذکور در بند 3 هم نباشد.
که با اندکی تامل و دقت ملاحظه می گردد، مبالغ مندرج در موارد مذکور و مشاغلی که نام برده شده است در حال حاضر توجیه عملی ندارد. با این توضیح که مثلاَ کسانی که یک سال به خرید و فروش اجناس و اشیاء و یا انجام خدمات اشتغال داشته باشند اما عایدی سالانه آن ها از مبالغ مذکور بیشتر نباشد کسبه جزء محسوب می شوند. چرا که چنین درآمدهایی در طول یک سال برای فردی به نام کسبه جزء در حال حاضر و وضعیت زندگی امروزی نه تنها معقول و منطقی و متناسب نمی باشد بلکه حالتی شبیه طنز و مزاح می باشد. به این جهت تغییراتی در نظامنامه مزبور طی ماده واحده ای به این شرح داده شده است .
ماده واحده : افراد حقیقی زیر که از مصادیق اشخاص مذکور در ماده 96 قانون مالیات های مستقیم نباشند با دارا بودن شرایط ذیل کسبه جزء محسوب می شوند.
1- کسبه ، پیشه وران ، تولید کنندگان و نظایر آن ها که میزان فروش سالانه آنان از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند.
2- ارائه کنندگان خدمات در هر زمینه ای که مبلغ دریافتی آن ها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.
که منظور از اشخاص مندرج در ماده 96 قانون مالیات های مستقیم که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند و درآمد آنان از روی دفاتر قانون تشخیص داده می شوند اشخاص حقیقی ذیل می باشند .
1- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان
2- صاحبان کارخانه ها و کارگاه ها و واحدهای تولیدی که برای آن ها پروانه تاسیس و یا بهره برداری از وزارت خانه ذیربط صادر شده یا بشود.
3- صاحبان موسسات ساختمانی و تاسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور و موسسات نقشه برداری و نظارت.
4- صاحبان موسسات مشاوره ای
5- صاحبان هتل ها
6- صاحبان بیمارستان ها ، زایشگاه ها ، آسایشگاه ها ، تیمارستان و درمانگاه ها
7- بهره برداران معادن
8- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم مسافری یا باربری
9- صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ
10- صاحبان موسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانه های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی می باشد.
11- صاحبان سینماها ، تماشاخانه ها  و موسسات فیلمبرداری و دوبلاژ فیلم .
12- پزشکان ، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به دامپرشکی اشتغال دارند.
13- صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آن ها اعم از طبی و غیرطبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیزوترابی و موسسات بهداشتی.
14- دلالان و حق العمل کاران، به استثنای عاملین توزیع فرآورده های نفتی
15- نمایندگان موسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی
16- صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها
17- صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
18- وکلا، کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری. مودیان مذکور در ردیف های 17 و 18 می توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند.
فعالیت های کسبه ی جزء مستلزم ثبت در دفاتر امور صنفی محل فعالیت (ادارات بازرگانی) و کسب مجوز از ادارات اماکن محل فعالیت(نیروی انتظامی) است. شرکت های کسبه ی جزء وفق ماده ی 34 الحاقی مورخ 20/4/1313 به آیین نامه اجرایی ثبت شرکت های تجاری می توانند موضوع همکاری خود را بعنوان قرارداد بین دو یا چند نفر در دفاتر اسناد رسمی کشور ثبت نمایند.از طرفی فعالیت تجارتی کسبه جز نظیر مغازه ها،دکاکین و امور خدماتی و تاسیساتی تابع ضوابط و مقررات قانون نظام امور صنفی است که به عنوان فعالیت های زیر مجموعه وزارت بازرگانی،صنعت و معدن تعریف شده اند.


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شنبه 23 تیر 1397  04:28 ب.ظ

کلمه برند (brand) ریشه در کلمه اسکاندیناوی برندر دارد. در واقع ، در آن زمان نام تجاری وسیله ای برای تشخیص صاحبان اصلی حیوانات به حساب می آمد و صاحب حیوانات با سوزاندن تن آن ها به شکل یک علامت ویژه ، آن ها را علامت گذاری می کردند.

امروزه برندها برای شناسایی کالاها و محصولات به کار می روند و از اهمیت ویژه ای در بازاریابی و موفقیت هر سازمان برخوردارند. چنانچه شما ، به هر دلیلی برندی را برای کسب و کار خود انتخاب نکرده و آن را ترویج ندهید، آن محصول ناشناخته خواهد ماند و نخواهد توانست با مخاطب خود ارتباط برقرار کند . در حقیقت ، وجود یک برند مزایای ذیل را با خود به ارمغان خواهد داشت :
- کسب و کار شما را قابل شناسایی و تشخیص خواهد کرد.
- به ایجاد ارتباط با مشتریان و مخاطبان شما کمک می کند.
- برای شما و کسب و کارتان شهرت را به همراه می آورد.
- به ایجاد ارتباط با مشتریان و مخاطبان شما کمک می کند.
- شما را به یک منبع معتبر و قابل استناد در دیدگاه مشتری تان تبدیل می کند.
- ثبت برند، شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
- ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.
- جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی است .
- اجازه استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند.
از آن جا که برند، پایه یک فعالیت است، دارای اهمیت زیادی می باشد و به همین دلیل، اشخاص و شرکت های فراوانی وجود دارند که همواره در تلاشند تا برای کارشان، یک نام یا علامت تجاری طراحی و تنظیم کرده و به این منوال، سبب پبشرفت و موفقیتشان در کسب و کار گردند.

    مدارک لازم جهت ثبت برند روکش صندلی

1- مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
2- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ....) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
3-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
6- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار

    نکات قابل توجه در ثبت برند روکش صندلی

- برند تجاری شما در کنار یک شکل یا لوگو قابل ثبت می باشد و وپیشنهاد ما نیز به شما همین است .زیرا در ذهن مخاطب بهتر و سریعتر جای می گیرد.
- شما با داشتن کارت بازرگانی شخصی ( حقیقی ) می توانید 3 برند تجاری و با کارت بازرگانی شرکتی ( حقوقی ) می توانید 10 برند تجاری را ثبت نمایید.
- ثبت برند هیچ گونه مالیاتی ندارد و طبق قانون اداره مالکیت های صنعتی ثبت برند معاف از مالیات می باشد.
- زمان ثبت برند از زمان تحویل مدارک و استعلام اولیه حدود 45 روز می باشد تا آگهی اول و بعد از این 45 روز ، 30 روز برای آگهی دوم زمان می برد و برای آگهی سوم ، 30 روز بعد از آگهی دوم یعنی حدود 105 روز در مجموع. البته این زمان با توجه به قوانین روز اداره مالکیت صنعتی و علائم تجاری می تواند متغیر باشد.
- هر گاه در موقع تجدید ثبت، تغییری در علامت داده شود، مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید کاملاَ رعایت گردد . تجدید ثبت در صورتی که تغییری در علامت داده نشده باشد. محتاج به آگهی نیست. هرگاه مدت اعتبار علامت منقضی شده باشد، ثبت آن از طرف صاحب علامت یا دیگران، تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علائم خواهد بود. اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سی روز از تاریخ نشر آگهی مربوط، اعتراض خود را تسلیم نمایند. 


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 28 تیر 1397
نظرات()   
   
شنبه 23 تیر 1397  04:26 ب.ظ


ثبت شرکت در ۷ گام ساده به شرح زیر است:

گام اول : سهامداران و درصد سهام هر یک از آن ها را مشخص کنید. یادتان باشد صاحبان اصلی شرکت سهامداران اند که به همان نسبت سرمایه ای که می گذارند در سود یا زیان شرکت شریک اند. حداقل سهامداران در شرکت های مسئولیت محدود ۲ نفر و در سهامی خاص ۳ نفر است.

گام دوم : ۵ نام مناسب حداقل ۳سیلابی ( ۳ کلمه ای ) انتخاب کنید که حداقل یک کلمه اسم خاص ( اسم انسان یا حیوان یا … ) باشد.

گام سوم : موضوع فعالیت شرکت را مشخص کنید . دقت کنید اگر موضوع نیاز به مجوز داشت قبل از ثبت شرکت از مرجع مربوطه مجوز بگیرید.

گام چهارم : نشانی دفتر مرکزی شرکت و احتمالا نشانی شعب شرکت در شهرستانها را به همراه کدپستی مشخص کنید. برای ثبت شرکت لازم نیست در ابتدا حتما مکان اداری داشته باشید!

گام پنجم : مدیران شرکت – بازرسین و دارندگان حق امضا را مشخص کنید. هیات مدیره حداقل ۲ نفر عضو دارد که در شرکت های سهامی خاص حتما بایستی سهامدار باشند. مدت ماموریت هیات مدیره در سهامی خاص حداکثر ۲ سال است . مدیر عامل می تواند از اعضای هیات مدیره باشد یا نباشد. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای شرکتهای سهامی خاص برای هر سال مالی ( معمولا همان سال شمسی ) اجباری است! اعضای هیات مدیره یا خویشاوندان درجه یک آنها نمیتوانند بازرس باشند ! اگر در شهرستان ها شعبه دارید مدیر شعبه را هم تعیین کنید.

گام ششم : مدیران و بازرسین باید در تهران و شهرهای بزرگ به دفاتر پلیس +۱۰ و در سایر شهرستان ها به اداره تشخیص هویت آگاهی مراجعه و گواهی عدم سو پیشینه را دریافت کنند.

گام هفتم : مدارک شناسایی کلیه ی سهامداران و مدیران و بازرسین بایستی توسط وکیل دادگستری و یا دفاتر اسناد رسمی برابر اصل شود.


 • آخرین ویرایش:شنبه 23 تیر 1397
نظرات()   
   


ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضا شود.

اظهارنامه باید دربردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست ، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.

    اصلاح اظهارنامه

در قانون مصوب 1386 مقرره ای در رابطه با اصلاح اظهارنامه مربوط به طرح صنعتی نیامده است. واضعین آیین نامه در ماده 78 اصلاح اظهارنامه مربوط به ثبت طرح صنعتی و شرایط آن را پیش بینی نموده اند.
همان طور که در ماده فوق آمده است، متقاضی می تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتی، اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید. درخواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها انجام می پذیرد.
با توجه به ماده یادشده ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- در رابطه با اصلاح اظهارنامه مربوط به طرح صنعتی برخلاف اختراع در قانون مصوب 1386 مقرره ای نیامده است و واضعین آیین نامه مصوب 1387 با پیش بینی موضوع در ماده 87 آیین نامه این نقیصه را برطرف نموده اند.
2- سقف زمانی که متقاضی می تواند اظهارنامه خود را اصلاح کند تا قبل از ثبت طرح صنعتی پیش بینی شده است. بنابر این متقاضی تا قبل از ثبت طرح صنعتی می تواند اظهارنامه خود را اصلاح کند.
3- متقاضی در اصلاح اظهارنامه و حدود آن از اختیار کامل برخوردار نیست ، زیرا به موجب یاد شده اصلاح اظهارنامه نباید از حدود اظهارنامه نخست و پیشین تجاوز نماید. در صورت تجاوز، چنین اصلاحی معتبر و مورد قبول نخواهد بود.
4- متقاضی در صورتی می تواند اظهارنامه اولیه را اصلاح کند که هزینه مربوط به اصلاح را پرداخت کند. با توجه به جدول هزینه های ضمیمه یک آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، هزینه هر بار اصلاح اظهارنامه 25000 ریال برای اشخاص حقیقی و 75000 ریال برای اشخاص حقوقی تعیین شده است.

    استرداد اظهارنامه

حق استرداد اظهارنامه از جمله حقوقی است که در قانون مصوب 1386 برای متقاضی تحت شرایطی پیش بینی شده است.
با توجه به ماده 26 قانون مصوب 1386، متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است، آن را مسترد نماید.
ماده 79 آیین نامه مصوب 1387 در اجرای ماده 26 قانون مصوب 1386 به شرح ذیل تدوین شده است :
متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل از ثبت طرح صنعتی می تواند ضمن تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.
در صورت استرداد اظهارنامه هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد.
با توجه به مواد 26 قانون و 79 آیین نامه ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- در ماده 26 قانون ، حق استرداد اظهارنامه تحت شرایطی برای متقاضی در نظر گرفته شده است. در ماده 79 آیین نامه ، این حق برای نماینده قانونی متقاضی نیز به رسمیت شناخته شده است که منطقی به نظر می رسد. البته چنانچه به عنوان مثال وکیل بخواهد اظهارنامه را مسترد کند حتماَ باید در فرم وکالتنامه به صراحت چنین اختیاری از سوی موکل به وی اعطاء شده باشد. بنابراین چنانچه وکیل در وکالتنامه از چنین اختیاری برخوردار نباشد نمی تواند نسبت به استرداد اظهارنامه اقدام کند.
2- سقف زمانی برای اعمال این اختیار و حق، تا قبل از ثبت طرح صنعتی در نظر گرفته شده است. بنابراین بعد از ثبت طرح صنعتی موضوع استرداد منتفی است و این حق در قالب اعراض می تواند قابل اعمال باشد.
3- در آیین نامه برخلاف قانون اعمال این حق نیاز به تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت دارد. به عبارت دیگر متقاضی یا نماینده قانونی وی برای اعمال اختیار مربوط به استرداد اظهارنامه باید درخواست کتبی به مرجع ثبت تسلیم نماید.
4- با توجه به قسمت اخیر ماده 79 آیین نامه، چنانچه متقاضی یا نماینده قانونی وی نسبت به استرداد اظهارنامه اقدام نمایند، هزینه های پرداختی به آن ها مسترد نخواهد شد. 


 • آخرین ویرایش:شنبه 23 تیر 1397
نظرات()   
   

معرق در لغت به معنای وصله، تکه و رگه می باشد و می توان هر کار رگه داری را معرق نامید. در معرق کاری نوعی اثر هنری است که تکه های ریز چوب، فلز، پارچه ، کاشی و ... به زیبایی و در شکل های متفاوت در کنار یکدیگر قرار می گیرند.
معرق کاری از هنرهای فاخر ایرانی است که در دوره سلجوقیان به اوج خود رسید.امروزه از این هنر فاخر، در صنایع بسیاری از شهرهای ایران همچون اصفهان، تبریز ، یزد ، کاشان و ... بهره گرفته می شود.
شما نیز برای شروع کار حرفه ای خود در زمینه معرق کاری ، می توانید شرکت ثبت کنید که البته قبل از شروع کار می بایست  از " وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه) " مجوز اخذ نمایید. پس از اخذ مجوز ، می توانید شرکت خود را در قالب سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت برسانید. در ایران تفاوت شرکت های سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود این است که شرکت  با حداقل سه نفر سهامدار قابل تشکیل است وسهام نیز بدون نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی قابل نقل وانتقال هستند ودر شرکت مسئولیت محدود سرمایه به صورت اعلامی میباشد وهرچقدر که اعلام شود احتیاجی به واریز به حساب شرکت ندارد، ولی در شرکت سهامی خاص الزاما ۳۵٪مبلغ اعلامی  می بایست به صورت نقد به حساب شرکت واریز گشته و۶۵٪در تعهد مابقی  ظرف 5 سال تادیه گردد. به طور کلی انتخاب نوع شرکت  به اهداف اعضا در آینده ، نوع فعالیت افراد، میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، تعداد افراد عضو و .. بستگی دارد. مثلاَ کسانی که بخواهند در مناقصات ، مزایدات و ... شرکت کنند یا بعدها برای شرکت رتبه بگیرند باید شرکت سهامی خاص ثبت نمایند.
در ادامه، به بررسی بیشتر راجع به شرکت های نامبرده فوق می پردازیم.
معرفی شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص و خصوصیات آن ها ( به انضمام مدارک مورد نیاز برای ثبت )
الف : شرکت بامسئولیت محدود
شرکت بامسئولیت محدود  شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. در واقع ، شرکت مزبور را به این جهت بامسئولیت محدود می گویند که مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود.
با توجه به ماده 94 قانون تجارت و مواد بعدی برای تشکیل آن، مهم ترین ویژگی ها و خصوصیات این شرکت را می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
1- مجموع سرمایه شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهم الشرکه می گویند و سرمایه به سهام تبدیل نمی شود.
2- تشکیل شرکت باید به موجب قرارداد کتبی میان شرکا باشد و کلیه شرکا باید این قرارداد را شخصاَ یا توسط وکیل دارای اختیار امضا کنند.این قرارداد باید حتماَ به صورت رسمی تنظیم شود.
3- هر گاه قسمتی از سرمایه شرکت نقد و قسمتی غیرنقدی باشد سرمایه نقدی تسلیم می شود و ارزش سرمایه غیرنقدی نیز باید معلوم گردد که به آن تقویم سرمایه می گویند و سپس تسلیم بشود.
4- در اسم شرکت باید عبارت مسئولیت محدود قید شود و اسم شریک با اسم هیچیک از شرکاء همراه نباشد تا با شرکت تضامنی اشتباه نشود و برای شریک مسئولیت تضامنی نیز ایجاد نگردد.
5- سهم الشرکه شرکت به صورت اوراق تجاری بی نام یا بانام در نمی آید و قابل انتقال به سایر افراد نیست مگر اینکه عده ای از شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها است و دارای اکثریت هددی نیز می باشند در این خصوص موافقت کرده باشند.
6- داشتن بازرس برای شرکت های با مسئولیت محدود اجبار نمی باشد اما شرکت می تواند بازرس داشته باشد.
7- دوره انتخاب مدیران و مدیر عامل بدون محدودیت می باشد. در صورت داشتن بازرسین دوره انتخاب آن ها حداکثر یک سال می باشد.
8- حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال می باشد.
مدارک ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
1- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
2- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
3- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
ب: معرفی شرکت سهامی خاص و خصوصیات آن
شرکتی است که معمولاَ به وسیله چند نفر اشخاص مشخصی که با هم توافق و تفاهم دارند و گاهی اوقات بین آن ها رابطه خویشاوندی نیز وجود دارد تشکیل می شود که در حقیقت تمام سرمایه آن به وسیله موسسین تامین می گردد و به علت اینکه صدور اعلامیه و پذیره نویسی وجود ندارد تشریفات مربوط به شرکت سهامی عام در آن ها رعایت نمی گردد و تعداد شرکای آن ها محدود می باشد به این جهت شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
خصوصیات شرکت های سهامی خاص :
1- سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. یعنی حداقل سرمایه یک میلیون ریال است ولی در مورد افزایش یا حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد.
2- هر گاه به علل و موجباتی سرمایه شرکت از این مبلغ کمتر شود شرکاء باید آن را تامین نمایند و یا اینکه آن را تبدیل به شرکت تضامنی یا مسئولیت محدود بنمایند.
3- شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.
4- کلمه خاص باید قبل یا بعد از نام شرکت ذکر گردد در غیر اینصورت هر یک از افراد ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه بخواهد.
5- سرمایه باید شامل اوراق سهام باشد.
6- شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا وسیله بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و یا اطلاعیه و هر نوع تبلیغی برای فروش سهام خود اقدام کنند مگر اینکه از مقررات شرکت های سهامی عام تبعیت نمایند.
مدارک ثبت شرکت سهامی خاص:
1- اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکت ها به صورت فرم چاپ شده است. 2 نسخه
2- اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط مؤسسین تهیه می شود. 2 جلد
3- صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین. 2 برگ
4- صورت جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب. 2 نسخه
5- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازریس یا بازرسان.
6- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.
7- ارائه مجوز در صورت نیاز( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
8- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی ( منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد.
9- ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
10- انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.


 • آخرین ویرایش:شنبه 23 تیر 1397
نظرات()   
   
یکشنبه 10 تیر 1397  12:35 ب.ظ


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   


انداختن پاها روی هم هنگام نشستن چه عوارضی دارد؟

 
انداختن پاها روی هم در طولانی مدت پیامدهای نامطلوبی دارد

 

پیامدهای نامطلوب انداختن پاها روی هم هنگام نشستن
قرار دادن پاها روی هم هنگام نشستن یک عادت غیر ارادی است. گاهی که از طرز نشستن عادی خسته می شویم، یا احساس سرما می کنیم به این حالت می نشینیم. اگر چه راحت و در صورتی که برای مدت کوتاهی باشد بی ضرر است اما در طولانی مدت می تواند پیامدهای نامطلوب و گاهی نیز جدی داشته باشد.

 

سبب فلج عصب پرونئال می شود
فلج عصب پرونئال(شاخه ای از عصب سیاتیک) یکی از پیامد های انداختن پاها روی هم است. علایم آن سختی در حرکت دادن کف پا در قسمت قوزک به علت به وجود آمدن تداخل در عصب پرونئال و کشیدگی عصب و فشرده سازی در قسمت زانو، مفصل، لگن یا قوزک است. این تداخل در عصب می تواند به علت نشستن به یک حالت مانند قرار دادن پاها روی هم به وجود آید.

 

باعث از بین رفتن تعادل در لگن می شود
از عوارض انداختن پاها روی هم هنگام نشستن لز بین رفتن تعادل در لگن است. در واقع با کوتاه تر شدن عضلات قسمت داخلی ران و بلند تر شدن قسمت بیرونی ران حالت تعادل لگن از بین می رود، در نتیجه احتمال جا به جا شدن مفصل وجود دارد.

 انداختن پاها روی هم باعث ایجاد درد در قسمت تحتانی کمر می شود

 

باعث به وجود آمدن واریس می شود
واریس می تواند علل متعددی از جمله ژن داشته باشد. قرار دادن پا ها روی هم یکی از عوامل بروز واریس است زیرا روی عصب ها فشار وارد می شود و عصب ها باریک تر و ضعیف تر می شوند در نتیجه جریان خون معکوس و به تجمع خون در پاها منجر می شود.

 

باعث بالا رفتن فشار خون می شود
نتایج به دست آمده از بررسی های متعدد سال 2010 نشان داده که انداختن پاها روی هم هنگام نشستن می تواند باعث بالا رفتن فشار خون شود. برای پیشگیری از بروز این گونه مشکل بهتر است از نشستن به این روش صرف نظرکنید.

 

سبب ایجاد درد در قسمت تحتانی کمر می شود
نتایج بررسی ها نشان داده که نشستن با قرار دادن پاها روی هم به مدت سه ساعت در روز می تواند باعث حالت قوز، درد گردن و درد در قسمت تحتانی کمر و ناراحتی در لگن شود.


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
 • تعداد کل صفحات :5  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic